Felanmälan

Anmälan om fel i lägenheten kan ske skriftligen på därför avsedd blankett som lämnas till fastighetskontoret, Loftvägen 19, på mottagningstider eller i brevlådan. Felanmälan kan också göras på telefon 08 – 771 9171 antingen under tid då kontoret är öppet, (tider se fliken Vicevärd/fastighetsombud), eller lämna meddelande på telefonsvararen. Telefonsvararen avlyssnas varje arbetsdags morgon.

I samband med felanmälan skall, om så erfordras, nycklar lämnas i det nyckelinkast som finns i förrummet till fastighetskontoret. Nycklarna måste vara märkta med lägenhetsnummer. Observera att endast nycklar får läggas i nyckelinkastet, felanmälan skall alltid läggas i brevlådan. Din inpasseringstagg passar till ytterdörren till fastighetskontoret. Efter utfört arbete lämnas nycklarna i lägenheten.

Fel på kabel-TV och bredbandsnätet skall anmälas direkt till ComHem på telefon 020-550000.

De arbeten som utförs av våra fastighetsskötare begränsas av vad som står i föreningens stadgar § 28.

Således skall fel av följande karaktär meddelas fastighetsskötarna:

Luftning eller läckage på radiatorer, droppande kranar, rinnande WC, läckage på vattenledningar och duschslangar, stopp i avlopp. Var speciellt uppmärksam på skador typ sprickor i kakel eller kakel som släppt från underlag samt skador på våtrumsmattor.

För att begränsa skadans omfattning skall felanmälan ske omgående.

Fel som måste åtgärdas omgående

Fel som inträffar under arbetstid anmäles till fastighetsskötarna. Fel som inträffar utanför arbetstid,
kontakta aktuell jourtjänst, se anslagstavlan i porten.

Om du låst dig ute

Det finns inga huvudnycklar till lägenheterna. Om du låst dig ute måste du tillkalla låssmed.