Brandskyddsregler

Bostadsrättshavaren/hyresgästen är skyldig att hålla loftgång och trapphus fri från
material som stör utrymningsväg.

Tillse att brandvarnare är i funktion samt byta batterier när så behövs.

Material som kan brinna eller utveckla giftiga gaser får ej förekomma på loftgångar,
i trapphus eller källargångar.

När du lämnar källaren se till att branddörr går ilås.